آخرین خبرهای «استخدامی»

برنامه آموزشی دوره مهارت آموزی دومین گروه از پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورشاستخدامی ، 10 ساعت پیشکلیات شیوه برگزاری و برنامه آموزشی دوره مهارت آموزی دومین گروه از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در نوزدهمین نشست شورای دانشگاه به تصویب رسید.

برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی شهرداری های گلستان در آینده ای نزدیک استخدامی ، 10 ساعت پیشآزمون تبديل وضعيت استخدامی شهرداری های استان گلستان بزودی برگزار می شود

استخدام در هتل آپارتمان در خراسان رضویاستخدامی ، 16 ساعت پیشبه تعدادی نیروی آقا جهت بازسازی ساختمان هتل آپارتمان واقع در خراسان رضوی نیازمندیم.

روزنامه استخدامی استان فارس- ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 16 ساعت پیشنیازمندی های استان فارس - 4 تیر ماه 96

استخدام شرکت شیمی قهرماناستخدامی ، 16 ساعت پیششرکت شیمی قهرمان واقع در قم جهت تکمیل تصدی مسئول فنی خود به یک نفر دکتر داروساز یا کارشناس ارشد شیمی با گرایش سم شناسی نیازمند است.

استخدام بیمارستانی واقع در خراسان رضویاستخدامی ، 17 ساعت پیشبیمارستانی واقع در خراسان رضوی به نیروهای ذیل نیازمند است.

استخدام شرکت مزمز در تهراناستخدامی ، 17 ساعت پیششرکت مزمز در تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام صندوق کارآفرینی امیداستخدامی ، 17 ساعت پیشخبرگزاری ایرنا : فرماندار ساوجبلاغ اعلام کرد که با مشارکت صندوق کارآفرینی امید برای روستاییان این شهرستان اشتغال ایجاد خواهد شد.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاهاستخدامی ، 18 ساعت پیشدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد براساس مجوزهای صادره جهت تامین نیازهای واحد های تابعه خود تعداد ۱۷۲ نفر را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی ، تخصصی و گزینش در قالب خرید خدمات(شرکتی)، با در نظرگرفتن شرایط مندرج در آگهی، از بین افراد واجد شرایط از طریق موسسه کارآفرینان آوا سلامت بکارگیری نماید .

استخدام شرکت صنایع گلدیران واقع در سیرجاناستخدامی ، 19 ساعت پیششرکت صنایع گلدیران واقع در سیرجان جهت تکمیل نیروی انسانی خود به همکاری لیسانس برق با تسلط کامل به زبان انگلیسی reading-speaking-listening و تسلط کامل به کامپیوتر فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی و حداقل سن ۲۸ سال می باشد.

استخدام شرکت شیشه ایمنی دُر جام زاگرساستخدامی ، 19 ساعت پیشاستخدام شرکت شیشه ایمنی دُر جام زاگرس واقع در کرمانشاه جهت تکمیل کادر دفتری خود به تعداد ۱۰ نفر خانم و آقا دارای مدرک کارشناسی (کامپیوتر ، مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی ، حسابداری ، فیزیک و مواد) نیازمند است.

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 19 ساعت پیشنیازمندی های استان خوزستان - 4 تیر ماه 96

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 20 ساعت پیشروزنامه استخدامی استان زنجان - 4 تیر ماه 96

روزنامه استخدامی استان هرمزگان – ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 20 ساعت پیشنیازمندی های استان هرمزگان - 4 تیر ماه 96

روزنامه استخدامی استان قم – ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 20 ساعت پیشنیازمندی های استان قم - 4 تیر ماه 96

روزنامه استخدامی استان البرز – ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 20 ساعت پیشنیازمندی های استان البرز - 4 تیر ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان سری ۲ – ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 20 ساعت پیشنیازمندی های استان اصفهان - 4 تیر ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی -۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی - 4 تیر ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی - 4 تیر ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۴ تیر ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 4 تیر ماه 96