منابع خبری

آخرین خبرهای «استخدامی»

استخدام شرکت کارنونیک فعال در حوزه پخش محصولات آرایشی و بهداشتیاستخدامی ، 1 روز پیششرکت کارنونیک فعال در حوزه پخش محصولات آرایشی و بهداشتی ، شوینده ، غذایی و ... در ردیف هاش شغلی زیر از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۹ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی - 9 اردیبهشت ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۹ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 9 اردیبهشت ماه 96

استخدام نیروی هوا فضا و الکترونیک در تهراناستخدامی ، 3 روز پیشبه رده های شغلی زیر در تهران نیازمندیم.

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۹ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 3 روز پیشنیازمندی های استان اصفهان - 9 اردیبهشت ماه 96

روزنامه استخدامی استان فارس – ۷ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 3 روز پیشنیازمندی های استان فارس - 7 اردیبهشت ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۷ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 4 روز پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی - 7 اردیبهشت ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۷ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 4 روز پیشنیازمندی های استان اصفهان - 7 اردیبهشت ماه 96

روزنامه استخدامی استان فارس – ۶ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 4 روز پیشنیازمندیهای استان فارس- 6 اردیبهشت ماه 96

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۶ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 5 روز پیشنیازمندیهای استان خوزستان - 6 اردیبهشت ماه 96

آگهی ویژه مخصوص کارفرمایان سایت استخدامیاستخدامی ، 5 روز پیشآگهی ویژه مخصوص کارفرمایان سایت استخدامی

استخدام شرکت دارویی سینا پخش ژناستخدامی ، 6 روز پیششرکت دارویی سینا پخش ژن دعوت به همکاری می نماید.

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۶ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 6 روز پیشنیازمندی های استان اصفهان - 6 اردیبهشت ماه 96

استخدام شرکت نوین چرم در تهراناستخدامی ، 6 روز پیششرکت نوین چرم جهت تکمیل کادر خود از متخصصین واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید :

استخدام یک شرکت تولیدی در محدوده فرودگاه امام خمینیاستخدامی ، 6 روز پیشیک شرکت تولیدی در زمینه تولید و ماشینکاری قطعات خودرو واقع در حوالی فرودگاه امام خمینی به افراد زیر با حقوق مکفی نیازمند است.

استخدام مهندس عمران در مازندراناستخدامی ، 6 روز پیشجهت انجام پروژه های ساختمانی واقع در مازندران - نمک آبرود نیازمند به نیروهای مقیم زیر می باشد.

استخدام شرکت طیف آسااستخدامی ، 6 روز پیششرکت طیف آسا تولید کننده پست های کمپکت ، تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف جهت تکمیل کادر کارخانه خود در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۴ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان خوزستان - 4 اردیبهشت ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان سری ۲ – ۴ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان اصفهان - 4 اردیبهشت ماه 96

روزنامه استخدامی استان قم – ۴ اردیبهشت ماه ۹۶استخدامی ، 1 هفته پیشنیازمندی های استان قم - 4 اردیبهشت ماه 96