آخرین خبرهای «استخدامی»

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۶ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 1 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی - 26 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۶ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 1 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 26 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲۶ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 1 ساعت پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی- 26 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان کرمانشاه – ۲۶ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 4 ساعت پیشنیازمندی های استان کرمانشاه- 26 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۲۶ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 8 ساعت پیشنیازمندی های استان اصفهان - 26 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 12 ساعت پیشنیازمندی های استان فارس - 25 مرداد ماه 96

صدور مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر در سازمان غذا و دارو استخدامی ، 12 ساعت پیشرئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان امسال مجوز جذب هزار و ۵۰۰ نفر را از سازمان استخدامی کشور اخذ کرده است.

استخدام موسسه کارآفرینان  آوا سلامتاستخدامی ، 13 ساعت پیشموسسه کارآفرینان  آوا سلامت در نظر دارد در راستای مجوزهای شماره ۲۰۹/۶۲۴۶/د مورخ ۹۵/۱۱/۰۲ و ۲۰۹/۳۱۱۰/د مورخ ۲۷/۴/۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تأمين نيروهاي خدماتی و پشتیبانی و فوریتهای پزشکی در بیمارستانهای جدیدالاحداث و توسعه یافته دانشگاه علوم پزشکی همدان (شهرستانهای همدان، نهاوند، اسدآباد، بهار و رزن) تعداد ۱۱۱ نفر ، از  افراد واجد شرایط را از طریق امتحان­ كتبي ودر حيطه ­هاي عمومي و تخصصي و مصاحبه عملی  به صورت شرکتی پذیرش نمايد.

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 15 ساعت پیشنیازمندی های استان خوزستان - 25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان یزد – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 16 ساعت پیشنیازمندی های استان یزد - 25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 16 ساعت پیشنبارمندی های استان زنجان - 25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۲۴ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 17 ساعت پیشنیازمندی های استان خوزستان - 24 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان البرز – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 17 ساعت پیشنیازمندی های استان البرز -  25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان سری ۲ – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 17 ساعت پیشنیازمندی های استان اصفهان - 25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان هرمزگان – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 17 ساعت پیشنیازمندی های استان هرمزگان -  25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان قم – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 17 ساعت پیشنبارمندی های استان قم - 25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان رضوی - 25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان جنوبی - 25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان خراسان شمالی- 25 مرداد ماه 96

روزنامه استخدامی استان همدان – ۲۵ مرداد ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنبارمندی های استان همدان - 25 مرداد ماه 96