آخرین خبرهای «برق نیوز»

استراتژی ایتالیا برای گسترش انرژی های نوبرق نیوز ، 11 ساعت پیشاستراتژی جدید ایتالیا در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ اعلام شد، در این استراتژی انرژی‌های تجدید پذیر و نو گسترش پیدا خواهد کرد و به تدریج تا سال ۲۰۵۰ سهم انرژی حاصل شده از زغال سنگ حذف خواهد شد.

الزام برج‌های پایتخت به تامین ۱۰ درصد برق مورد نیاز خود از طریق انرژی خورشیدیبرق نیوز ، 17 ساعت پیشمعاون وزیرنیرو درخصوص انرژی مصرفی برج‌های تازه ساخت تهران گفت:پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران برج‌های جدید راملزم کند تاحداقل ۱۰ درصد ازانرژی مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند.

استقبال سرزمین‌های نفت خیز از انرژی‌های نوبرق نیوز ، 17 ساعت پیشنیروی برق خورشیدی آنقدر ارزان شده که حتی کشور‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس که غرق در منابع نفتی هستند، از استفاده از منابع تجدیدپذیر استقبال می‌کنند.