آخرین خبرهای «بورس نیوز»

حداقل معامله در بازار برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز ‌سه‌شنبه 96.03.02 در بازار برق بورس انرژی ، 1 مگاوات برق به ارزش 8 میلیون و 400 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار برق بدون معاملهبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز دوشنبه 96.03.01 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید.

بازار برق منتظر تزریق نقدینگیبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز ‌شنبه 96.02.31 در بازار برق بورس انرژی ، 322 مگاوات برق به ارزش 2 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار برق بدون برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز شنبه 96.02.30 در بازار برق بورس انرژی ، معامله ای به انجام نرسید.

معامله 5181 در رینگ طلایی بورس کالابورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 5181 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید اردیبهشت 96 تعداد 471 قرارداد، سهم سررسید تیر 96 تعداد 241 قرارداد ، سررسید شهریور 96 تعداد 71 قرارداد ، سررسید آبان 96 تعداد 85 قرارداد و در نهایت سررسید دی 96 تعداد 1676 قرارداد بود

بازار بی رمقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز شنبه 96.02.23 در بازار برق بورس انرژی ، 75 مگاوات برق به ارزش 567 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 25 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش ۶۰ درصدی خدمات مترو به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاببورس نیوز ، 1 ماه پیش

تداوم کمبود نقدینگی در بازاربورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز یکشنبه 96.02.24 در بازار برق بورس انرژی ، 97 مگاوات برق به ارزش 733 میلیون و 320 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 30 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بازار نیمه تعطیل برقبورس نیوز ، 1 ماه پیشدر معاملات امروز چهار‌شنبه 96.02.27 در بازار برق بورس انرژی ، 10 مگاوات برق به ارزش 75 میلیون و 600 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 86 درصد کاهش را نشان می‌دهد.