آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوترسیمپوزیا ، 11 ساعت پیشکنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر توسط جهاد-دانشگاه-اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهریسیمپوزیا ، 12 ساعت پیشسومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسسیمپوزیا ، 17 ساعت پیشنهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارس توسط دانشگاه-بیرجند در شهر بیرجند برگزار می شود.

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صداسیمپوزیا ، 17 ساعت پیشششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا توسط انجمن-علمی-هوای-پاک در شهر تهران برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایرانسیمپوزیا ، 1 روز پیشسومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران توسط دانشگاه-صنعتی-امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.

اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعیسیمپوزیا ، 1 روز پیشاولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی توسط موسسه-آموزش-عالی-کاویان در شهر مشهد برگزار می شود.

کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگیسیمپوزیا ، 3 روز پیشکنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اردبیل در شهر اردبیل برگزار می شود.

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایرانسیمپوزیا ، 4 روز پیشششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران توسط دانشگاه-شهید-مدنی-آذربایجان در شهر تبریز برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدارسیمپوزیا ، 4 روز پیشپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار می شود.

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدارسیمپوزیا ، 4 روز پیشهفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گازسیمپوزیا ، 4 روز پیشدومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز توسط موسسه-آموزش-عالی-انرژی در شهر ساوه برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیاتسیمپوزیا ، 4 روز پیشکنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-کاشان در شهر کاشان برگزار می شود.

اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند هاسیمپوزیا ، 4 روز پیشاولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها توسط شرکت-تعاونی-آموزشی-فرزانگان-دانش-راه در شهر تهران برگزار می شود.

همایش ملی زیست فناوری دریاسیمپوزیا ، 5 روز پیشهمایش ملی زیست فناوری دریا توسط دانشگاه-هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار می شود.

همایش توسعه اقتصادی دریایی ایران،چالش ها و راهکارهاسیمپوزیا ، 5 روز پیشهمایش توسعه اقتصادی دریایی ایران،چالش ها و راهکارها توسط مرکز-مشاوره،-اطلاع-رسانی-و-کارآفرینی-شاخص-پژوه در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایرانسیمپوزیا ، 5 روز پیشششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران توسط انجمن-روانشناسی-ایران در شهر تهرانت برگزار می شود.

دومین کنگره ملی نماز و سلامت روانسیمپوزیا ، 5 روز پیشدومین کنگره ملی نماز و سلامت روان توسط مرکز-خدمات-روانشناسی-و-مشاوره-احیا-دانشگاه-الزهرا-(س) ستاد-اقامه-نماز در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطیسیمپوزیا ، 5 روز پیشپنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی توسط دانشگاه-فردوسی-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایعسیمپوزیا ، 6 روز پیشسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع توسط در شهر تهران برگزار می شود.

کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطیسیمپوزیا ، 6 روز پیشکنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی توسط همایش-پردازان-البرز در شهر تهران--دانشگاه-شهید-بهشتی-تهران(پردیس-شهید-عباسپور) برگزار می شود.