آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبزسیمپوزیا ، 1 روز پیشهمایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز توسط انجمن-مدیریت-سبز--شرکت-مهرآسازان-زیست-فناور-فرافر در شهر یزد برگزار می شود.

کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردهاسیمپوزیا ، 1 روز پیشکنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها توسط بنیاد-ملی-بازی-های-رایانه-ای-دانشگاه-علم-و-صنعت-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضیسیمپوزیا ، 1 روز پیشهمایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی توسط مرکز-همایش-های-کوشا-گستر در شهر تهران برگزار می شود.

همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برقسیمپوزیا ، 1 روز پیشهمایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق توسط مرکز-همایش-های-کوشا-گستر در شهر تهران برگزار می شود.

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلیسیمپوزیا ، 5 روز پیشدومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی توسط دانشگاه-علوم-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-ساری در شهر ساری برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسیسیمپوزیا ، 5 روز پیشچهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی توسط موسسه-علمی-تحقیقاتی-کومه-علم-آوران-دانش در شهر مازندران بابل برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمیسیمپوزیا ، 5 روز پیشسومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی توسط موسسه-علمی-تحقیقاتی-کومه-علم-آوران-دانش برگزار می شود.

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندسیمپوزیا ، 6 روز پیشنخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروند توسط مرکز-همایش-های-بین-المللی-توسعه-داتیس در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایرانسیمپوزیا ، 6 روز پیشچهارمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران توسط انجمن-توسعه-و-ترویج-علوم-و-فنون-بنیادین در شهر تهران برگزار گردید.

سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانسیمپوزیا ، 6 روز پیشسومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران توسط انجمن-توسعه-و-ترویج-علوم-و-فنون-بنیادین در شهر تهران برگزار گردید.

چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشچهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار گردید.

چهارمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشچهارمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران توسط انجمن-علمی-توسعه-و-ترویج-علوم-و-فنون-بنیادین در شهر تهران برگزار گردید.

دومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدارسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار گردید.

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشچهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار گردید.

پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدارسیمپوزیا ، 1 هفته پیشپنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار گردید.

ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار گردید.

دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیستسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست توسط موسسه-آموزش-عالی-خاوران در شهر مشهد برگزار می شود.

دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون دوم:سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعاتسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون دوم:سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات توسط موسسه-آموزش-عالی-خاوران در شهر مشهد برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشاولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران توسط دانشگاه-شمال--معاونت-فرهنگی-وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری برگزار می شود.

نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشنخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران توسط شرکت-توسعه-دانش-فرزانگان در شهر تهران برگزار می شود.