منابع خبری

آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعیسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی توسط دانشگاه-محقق-اردبیلی-باهمکاری-فرماندهی-انتظامی-استان-اردبیل در شهر اردبیل برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعیسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعیسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتسیمپوزیا ، 5 روز پیشاولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

دومین سمینار شیمی کاربردی ایرانسیمپوزیا ، 6 روز پیشدومین سمینار شیمی کاربردی ایران توسط دانشگاه-زنجان--انجمن-شیمی-ایران در شهر زنجان برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژیسیمپوزیا ، 6 روز پیشپنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی توسط شرکت-پندار-اندیش-رهپو در شهر شیراز برگزار می شود.

اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندیسیمپوزیا ، 6 روز پیشاولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی توسط شهرداری-سیرجان در شهر سیرجان برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSEسیمپوزیا ، 6 روز پیشچهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشنخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران توسط فدراسیون-پزشکی-ورزشی-جمهوری-اسلامی-ایران برگزار می شود.

دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی توسط موسسه-عالی-علوم-و-فناوری-خوارزمی در شهر شیراز برگزار گردید.

همایش ملی علوم انسانیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشهمایش ملی علوم انسانی توسط شرکت-توسعه-دانش-فرزانگان در شهر تهران برگزار می شود.

کنفرانس ملی علوم مهندسیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشکنفرانس ملی علوم مهندسی توسط شرکت-توسعه-دانش-فرزانگان در شهر تهران برگزار می شود.

همایش ملی ملک الشعراء بهارسیمپوزیا ، 1 هفته پیشهمایش ملی ملک الشعراء بهار توسط اداره-کل-آموزش-و-پرورش-خراسان-رضوی معاونت-پژوهش،-برنامه-ریزی-و-نیروی-انسانی--انجمن-علمی-آموزشی-معلمان-زبان-و-ادبیات-فارسی-خراسان-رضوی مرکز-آموزش-نیروی-انسانی-فرهنگیان-شهید-کامیاب برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات توسط دانشگاه-علامه-طباطبائی در شهر تهران برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برقسیمپوزیا ، 1 هفته پیشکنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق توسط دانشگاه-ابرار در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران توسط دانشگاه-علامه-طباطبائی در شهر تهران برگزار می شود.

همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشهمایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی توسط مرکز-همایش-های-کوشا-گستر در شهر تهران برگزار می شود.

همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدارسیمپوزیا ، 1 هفته پیشهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار توسط مرکز-همایش-های-کوشا-گستر برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشکنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.