آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

نخستین همایش جامع علوم پزشکی، داروسازی و پرستاریسیمپوزیا ، 17 ساعت پیشنخستین همایش جامع علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری توسط مرکز-همایش-های-کوشا-گستر در شهر تهران برگزار می شود.

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاریسیمپوزیا ، 17 ساعت پیشنخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری توسط مرکز-همایش-های-کوشا-گستر در شهر تهران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادیسیمپوزیا ، 17 ساعت پیشچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی توسط موسسه-آموزش-عالی-تاکستان در شهر تاکستان برگزار می شود.

دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصرسیمپوزیا ، 18 ساعت پیشدومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر توسط در شهر دبی برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی کارشناسان HSE صنایع نفت،گاز پتروشیمی،فولاد و سیمان و پروژه های عمرانیسیمپوزیا ، 19 ساعت پیشدومین کنفرانس بین المللی کارشناسان HSE صنایع نفت،گاز پتروشیمی،فولاد و سیمان و پروژه های عمرانی توسط شرکت-صنعتی-حامیان-صنعت-آوینا در شهر یزد برگزار می شود.