منابع خبری

آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیستسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست توسط گروه-مهندسین-پایاشهر در شهر لرستان برگزار می شود.

نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشمسیمپوزیا ، 1 هفته پیشنخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم توسط دانشگاه-صنعتی-اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی توسط سازمان-مدیریت-صنعتی-اردبیل-و-مرکزآموزش-علمی-کاربردی-مدیریت-صنعتی در شهر اردبیل برگزار می شود.

هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017سیمپوزیا ، 1 هفته پیشهفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017 توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-قزوین در شهر قزوین برگزار می شود.

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران توسط مرکز-مطالعات-و-تحقیقات-اسلامی-سروش-حکمت-مرتضوی در شهر قم برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی توسط مرکز-مطالعات-و-تحقیقات-اسلامی-سروش-حکمت-مرتضوی در شهر قم برگزار می شود.

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّتسیمپوزیا ، 1 هفته پیشهمایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت توسط دانشگاه--بین-المللی-امام-رضا-(ع) در شهر مشهد دانشگاه-بین-المللی-امام-رضا-(ع) برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعاتسیمپوزیا ، 1 هفته پیشاولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات توسط دانشگاه-تهران در شهر کیش برگزار گردید.

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهریسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس-و-دانشگاه-Kasem-Bundit در شهر بانکوک دانشگاه-Kasem-Bundit برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشچهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی توسط دانشگاه-صنعتی-نوشیروانی-بابل در شهر بابل برگزار می شود.

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )سیمپوزیا ، 1 هفته پیشچهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی ) توسط مرکز-تحقیقات-غدد-و-متابولیسم-دانشگاه-علوم-پزشکی-اصفهان برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشپنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی توسط دانشگاه-علم-و-صنعت-ایران در شهر تهران برگزار می شود.

اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشاولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران توسط دانشگاه-قم در شهر قم برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی توسط دبیرخانه-دائمی-کنفرانس-و-دانشگاه-Kasem-Bundit در شهر بانکوک دانشگاه-Kasem-Bundit برگزار می شود.

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط ستاد-توسعه-فناوری-های-سلول-های-بنیادی-و-پزشکی-بازساختی-معاونت-تحقیقات-و-فناوری-ریاست-جمهوری برگزار می شود.

دومین کنگره سالانه ملی مهندسی عمرانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنگره سالانه ملی مهندسی عمران توسط موسسه-عالی-علوم-و-فناوری-خوارزمی در شهر شیراز برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستانسیمپوزیا ، 1 هفته پیشدومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان توسط دانشگاه-لرستان در شهر لرستان برگزار می شود.

نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریتسیمپوزیا ، 2 هفته پیشنخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت توسط دانشگاه-کردستان در شهر کردستان برگزار گردید.

دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعیسیمپوزیا ، 2 هفته پیشدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحدکاشان در شهر کاشان برگزار می شود.

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهریسیمپوزیا ، 2 هفته پیشنخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری توسط دانشگاه-رازی در شهر کرمانشاه برگزار می شود.