برای جستجوی عبارت الزام اینجا کلیک کنید.

از الزامات بودجه 97 توجه به مصوبات برنامه ششم توسعه استعصر اعتبار ، 10 ساعت پیشعصر اعتبار- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از جمله الزامات بودجه سال آینده توجه لازم و دقیق به مصوبات برنامه ششم توسعه کشور است و دولت بایستی در چارچوب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص و اهداف کمی و کیفی برنامه ششم توسعه بودجه سال بعد را تدوین کند.

ابراهیمی: از الزامات بودجه ۹۷ توجه به مصوبات برنامه ششم توسعه استایسنا ، 11 ساعت پیشیک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از جمله الزامات بودجه سال آینده توجه لازم و دقیق به مصوبات برنامه ششم توسعه کشور است و دولت بایستی در چارچوب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص و اهداف کمی و کیفی برنامه ششم توسعه بودجه سال بعد را تدوین کند.

استخدام راننده پایه دو جهت همکاری در شهرکردکندو ، 1 روز پیشبه راننده پایه دو با کارت هوشمند باری جهت همکاری در شهرکرد نیازمندیم. (الزاماً ساکن شهرکرد) داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید ۰۹۱۳x [...]

اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟میزان ، 1 روز پیشاقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعا باور و مشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

استخدام سرپرست فروش در شهر بندر عباسکندو ، 1 روز پیشبه دو نفر سرپرست فروش با داشتن سابقه کار الزامی در لبنیات مانی ماس در بندر عباس نیازمندیم. مراجعه از ساعت ۸ صبح داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر [...]

الزام برج‌های پایتخت به تامین ۱۰ درصد برق مورد نیاز خود از طریق انرژی خورشیدیبرق نیوز ، 1 روز پیشمعاون وزیرنیرو درخصوص انرژی مصرفی برج‌های تازه ساخت تهران گفت:پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران برج‌های جدید راملزم کند تاحداقل ۱۰ درصد ازانرژی مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند.

استخدام راننده پایه دو با کارت هوشمند باری در شهرکردایران استخدام ، 1 روز پیشبه همکاری راننده پایه دو با کارت هوشمند باری در شهرکرد نیازمندیم. (الزاما ساکن شهرکرد) .