برای جستجوی عبارت ایوبی اینجا کلیک کنید.

از رانت خواری، باندبازی و تولید آثار نازل تا بیکاری و خانه نشینی اهالی سینما/ مدیرانی که برای مراقبت از میز خود، در پی عکس با هنرمندان بودند!سینماپرس ، 6 روز پیشسینماپرس: در ارتباط با عملکرد ۴ ساله سازمان سینمایی تعدادی از اهالی سینمای کشور با بیان اینکه بی جربزگی مدیران سینمایی، عدم صیانت از حقوق اهالی سینما، حضور باندهای مافیایی و عدم از استفاده از مشاوران زبده بزرگترین ضعف و آسیب سینما در ۴ سال گذشته بوده خواستار توجه جدی مسئولان جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی نسبت به این موارد شده و تأکید کردند: بزرگترین فاجعه سینمایی در دولت یازدهم حضور ایوبی به عنوان رئیس سازمان سینمایی و بهترین اتفاق عزل و برکناری وی از این پست بود.