جستجوی عبارت دادرسی

انتقاد دستگاه های امنیتی از قانون دادرسی کیفری/ رفع خلاءهای سیاسیمهر ، 2 روز پیشمعاون حقوقی قوه قضائیه از ارسال گزارشات انتقادی دستگاه های امنیتی به دادگستری ها پیرامون خلاءهای قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: ابهامات این قانون رفع می شود.

انتقاد دستگاه های امنیتی به قانون دادرسی کیفری/رفع خلاءهای سیاسیمهر ، 2 روز پیشمعاون حقوقی قوه قضائیه از ارسال گزارشات انتقادی دستگاه های امنیتی به دادگستری ها پیرامون خلاءهای قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: ابهامات این قانون رفع می شود.

مقررات دادرسی کیفری حوزه اطفال و نوجوانان تدوین شدمهر ، 3 روز پیشیزد ـ مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین مقررات دادرسی کیفری حوزه اطفال و نوجوانان خبر داد.

ضرورت کاهش جرم انگاری/ تاسیسات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری برای حبس زدایی پیش بینی شده استفارس نیوز ، 3 روز پیشحجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: تاسیسات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری برای حبس زدایی پیش بینی شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری فرصت‌های جدیدی برای کاهش جمعیت کیفری ایجاد کرده استفارس نیوز ، 3 روز پیشرئیس سازمان زندان‌ها گفت: قانون آئین دادرسی کیفری فرصت‌های جدیدی را پیش روی ما قرار داده، اما هنوز زیرساخت‌های اجرای این فرصت‌ها فراهم نشده است.

درخواست اعاده دادرسی در پرونده علی شریعتیبرترین ها ، 4 روز پیشوکیل‌مدافع علی شریعتی از طرح مجدد اعاده دادرسی در این پرونده خبر داد.

درخواست اعاده دادرسی در پرونده «علی شریعتی»ایسنا ، 4 روز پیشوکیل‌مدافع علی شریعتی از طرح مجدد اعاده دادرسی در این پرونده خبر داد.

صدور کیفرخواست پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحججاقتصاد آنلاین ، 5 روز پیش رئیس کل دادگستری تهران از صدور کیفرخواست پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج خبر داد و گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده صادر و با مجموعه بیش از ۹۰ جلد به دادگاه کیفری استان ارجاع شده است.

کیفرخواست پرونده تعاونی ثامن الحجج صادر شدصدا و سیما ، 5 روز پیشرئیس کل دادگستری استان تهران از صدور کیفرخواست پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج خبر داد و گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده صادر و با مجموعه بیش از 90 جلد به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.

کیفرخواست پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج صادر شدمشرق نیوز ، 5 روز پیشرئیس کل دادگستری تهران از صدور کیفرخواست پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج خبر داد و گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده صادر و با مجموعه بیش از ۹۰ جلد به دادگاه کیفری استان ارجاع شده است.

کیفرخواست پرونده ثامن الحجج صادر شدبرترین ها ، 5 روز پیشرئیس کل دادگستری تهران از صدور کیفرخواست پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج خبر داد و گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده صادر و با مجموعه بیش از ۹۰ جلد به دادگاه کیفری استان ارجاع شده است.


جستجوی عبارت از طریق Google