جستجوی عبارت موکلش

تاکید وکیل‌مدافع بابک زنجانی بر حضور موکلش در دادگاه دو متهم دیگر پروندهایسنا ، 4 روز پیشوکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: حضور موکلم و اخذ توضیحات از وی در شعبه 28 دادگاه انقلاب که رسیدگی مجدد به پرونده دو متهم دیگر را بر عهده دارد، می‌تواند دادگاه را به کشف حقیقت و اجرای عدالت رهنمون کند.


جستجوی عبارت از طریق Google