آخرین خبرهای «سیمپوزیا»

کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگیسیمپوزیا ، 1 روز پیشکنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اردبیل در شهر اردبیل برگزار می شود.

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایرانسیمپوزیا ، 2 روز پیشششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران توسط دانشگاه-شهید-مدنی-آذربایجان در شهر تبریز برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدارسیمپوزیا ، 2 روز پیشپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار می شود.

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدارسیمپوزیا ، 2 روز پیشهفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار توسط موسسه-آموزش-عالی-مهر-اروند-و-مرکز-راهکارهای-دستیابی-به-توسعه-پایدار در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گازسیمپوزیا ، 2 روز پیشدومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز توسط موسسه-آموزش-عالی-انرژی در شهر ساوه برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیاتسیمپوزیا ، 2 روز پیشکنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-کاشان در شهر کاشان برگزار می شود.

اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند هاسیمپوزیا ، 2 روز پیشاولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها توسط شرکت-تعاونی-آموزشی-فرزانگان-دانش-راه در شهر تهران برگزار می شود.

همایش ملی زیست فناوری دریاسیمپوزیا ، 2 روز پیشهمایش ملی زیست فناوری دریا توسط دانشگاه-هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار می شود.

همایش توسعه اقتصادی دریایی ایران،چالش ها و راهکارهاسیمپوزیا ، 2 روز پیشهمایش توسعه اقتصادی دریایی ایران،چالش ها و راهکارها توسط مرکز-مشاوره،-اطلاع-رسانی-و-کارآفرینی-شاخص-پژوه در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایرانسیمپوزیا ، 3 روز پیشششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران توسط انجمن-روانشناسی-ایران در شهر تهرانت برگزار می شود.

دومین کنگره ملی نماز و سلامت روانسیمپوزیا ، 3 روز پیشدومین کنگره ملی نماز و سلامت روان توسط مرکز-خدمات-روانشناسی-و-مشاوره-احیا-دانشگاه-الزهرا-(س) ستاد-اقامه-نماز در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطیسیمپوزیا ، 3 روز پیشپنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی توسط دانشگاه-فردوسی-مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایعسیمپوزیا ، 4 روز پیشسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع توسط در شهر تهران برگزار می شود.

کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطیسیمپوزیا ، 4 روز پیشکنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی توسط همایش-پردازان-البرز در شهر تهران--دانشگاه-شهید-بهشتی-تهران(پردیس-شهید-عباسپور) برگزار می شود.

اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطیسیمپوزیا ، 4 روز پیشاولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی توسط همایش-پردازان-البرز در شهر تهران-دانشگاه-شهید-بهشتی-تهران(پردیس-شهید-عباسپور) برگزار می شود.

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومیسیمپوزیا ، 5 روز پیشپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی توسط موسسه-آموزش-عالی-مقدس-اردبیلی در شهر تهران برگزار می شود.

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمانسیمپوزیا ، 6 روز پیشاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان توسط مجمع-مهندسان-جوان-استان-آذربایجان-شرقی در شهر تبریز برگزار می شود.

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)سیمپوزیا ، 6 روز پیشاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته) توسط انجمن-کواترنری-ایران در شهر تهران سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور برگزار می شود.

همایش ملی علمی پژوهشی حضرت شاهچراغ (ع)سیمپوزیا ، 6 روز پیشهمایش ملی علمی پژوهشی حضرت شاهچراغ (ع) توسط آستان-مقدس-احمدی-و-محمدی-علیهم-االسلام در شهر شیراز برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمرانسیمپوزیا ، 6 روز پیشدومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران توسط دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحدسقز در شهر سقز برگزار می شود.