برای جستجوی عبارت فداکارترین اینجا کلیک کنید.

فداکارترین طارمیِ پرسپولیس؛ یکی به جای همهبرترین ها ، 1 هفته پیشآقای گل پرسپولیس در بازی با الاهلی، وظایفی متفاوت با همیشه داشت.

فداکارترین طارمی پرسپولیس؛ یکی به جای همهساعت24 ، 1 هفته پیشآقای گل پرسپولیس در بازی با الاهلی، وظایفی متفاوت با همیشه داشت.

فداکارترین طارمی تاریخ! +عکسمشرق نیوز ، 1 هفته پیشآقای گل پرسپولیس در بازی با الاهلی، وظایفی متفاوت با همیشه داشت.